GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na tomto webu. Jste-li návštěvníkem webu, odběratelem novinek nebo naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídáme. Seznamte se proto s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu www.virtualnisluzby.cz (dále jen „Internetová stránka“) jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné provozovatelem tohoto webu na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů.

Vaše osobní údaje provozovatel zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje, je, abychom vám mohli poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, informovali vás o naší činnosti a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Chcete-li vznést dotaz na zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu [email protected].

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání služeb); naši komunikaci ohledně stavu čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad, abychom mohli zpracovat vaše dary a platby,
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákoník práce apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
 • náš zájem vás informovat o našich službách a poskytovat vám cílené a relevantní informace – tj. abychom vám mohli nabídnout obdobné služby, které vás mohou zajímat;
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci – tj. abychom vám mohli odpovědět na vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv.

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od vás vyžádáme.

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení těchto webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Tyto webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Google, Seznam, WordPress, Fakturoid.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást stejně vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít, právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • uplatnění námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolání souhlasu se zpracováním elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. II těchto Zásad.
  Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Internetové stránky, kontaktujte správce na: [email protected].

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že jak správce, tak naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením Zásad zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 1. 2020.